Alter Ego

Helsingin yliopiston roolipeliyhdistys

Roleplaying association of University of Helsinki

Alter Ego ry:n säännöt

(English Below)

Olemme virallisesti rekisteröity yhdistys, ja yhdistysrekisteri on hyväksynyt sääntömme seuraavasti:

 • Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 25.10.1994
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 21.2.1996
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 22.3.1996
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 22.5.1997
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 22.11.1997
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 23.8.1998
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 22.11.1998
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 26.11.2000
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 9.4.2019
 • Muutettu yhdistyksen kokouksessa 7.5.2019 (päivitetty nettisivulle 17.11.2021)

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Alter Ego ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja englanti. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä toimii suomi.

3§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää roolipeliharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa yhdistyksen jäsenille pelimahdollisuuksia ja -tiloja, sekä järjestää muuta yhteistä harrastetoimintaa. Yhdistyksen toimintaan kuuluu rooli-, lauta-, keräilykortti- ja figuuripelikulttuurien sekä LARP (live action role-playing game) -kulttuurin ylläpitäminen sekä kehittäminen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös myydä tai lahjoittaa vähäarvoista omaisuuttaan hallituksen päätöksellä, jos kyseistä omaisuutta ei katsota tarvittavan yhdistyksen toiminnan tarkoituksen kannalta. Tällaisen päätöksen tekemiseen tarvitaan hallituksen kokouksessa vähintään 75% enemmistö.
Seuran tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

4§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopiston opiskelija. Yhdistyksen ulkojäseneksi voi hallitus hyväksyä myös kenen tahansa 18 vuotta täyttäneen luonnollisen henkilön ulkojäsenhakemuksen perusteella. Ulkojäsenet voivat korkeintaan muodostaa 45% yhdistyksen jäsenistöstä.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistykselle kunniajäseniä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä hallitus tai vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä yhdistyksen kokoukselle osoittamassaan pyynnössä. Kunniajäsenen nimeämiseksi vaaditaan vähintään 75% kannatus yhdistyksen kokouksessa.
Jos jäsen tahallisesti aiheuttaa vaaraa, vahingoittaa yhdistyksen tai sen jäsenten omaisuutta tai käyttäytyy muulla tavoin epäsopivasti, voi hallitus antaa hänelle varoituksen tai porttikiellon määräajaksi. Tällöin jäsenelle annetaan mahdollisuus antaa selitys toiminnastaan. Jos häiritsevä käytös näistä toimenpiteistä huolimatta jatkuu, voi hallitus erottaa kyseisen jäsenen. Erottamisesta päätetään hallituksen kokouksessa. Jos erotusperusteena on muu epäsopiva käytös, tulee erottamispäätöksessä kaikkien esteettömien hallitusten jäsenten olla yksimielisiä.

5§ Jäsenmaksu

Yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. 30.6. jälkeen liittyneiltä jäseniltä yhdistys voi periä loppuvuoden jäsenmaksuna vuotuista jäsenmaksua pienemmän summan, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei voida periä jäsenmaksua.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli tämä ei ole maksanut kuluvan toimikauden jäsenmaksuaan 30.6. mennessä.

6§ Hallitus

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä syyskokouksen päätöksen mukaan 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Hallituksen tehtävänä on hoitaa ne asiat, jotka eivät näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuulu muille elimille. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Yleisvarajäsenten kutsumisjärjestyksen päättää hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyessään, varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaanlukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on koolla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide tai vaaleissa arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö, kukin yksin.

8§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Toimikausi

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenistölle sähköpostitse. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun kymmenen prosenttia yhdistyksen jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni, myös ulkojäsenellä. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista hyväksytyistä äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa arpa.

11§ Vuosikokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä marraskuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan hallitukselle seuraavan vuoden puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kokouksen päätöksen mukainen määrä hallituksen muita varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
 6. Valitaan seuraavalle vuodelle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta.
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. Käsitellään mahdollisesti esille tulevat ilmoitusasiat.
 11. Kokouksen päätös.

Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana helmikuun aikana. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Käsitellään mahdollisesti esille tulevat ilmoitusasiat.
 9. Kokouksen päätös.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 75 % enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Purkautuneen tai lakkautetun yhdistyksen varat päätyvät ensisijaisesti Ropecon ry:lle ja toissijaisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle (HYY).


The organization bylaws are only available in Finnish. Contact the board if you have a question regarding them.